Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

wycinka drzew

Od 1 marca do 15 października nie można niszczyć, usuwać lub uszkadzać ptasich gniazd. W praktyce oznacza to, że wycinka drzew, wśród których żyje ptactwo.

W ostatnim wpisie na blogu pisałem o rozluźnionych regułach dotyczących uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzewa, wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. W dniu uchwalenia tego aktu (tj. 16 grudnia 2016 roku) minister środowiska wydał rozporządzenie, na podstawie art. 49 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Ten akt prawny, jak sugeruje jego nazwa, tworzy generalne ramy ochrony wszystkich gatunków zwierząt. Dla planujących wycinkę najważniejsze będą jednak zapisy o gniazdach. Generalnie, na podstawie  §6 ust. 1 pkt 8) tego rozporządzenia, wprowadzony został zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd wszystkich za wyjątkiem jednego gatunku ptaków. Jedynym odstępstwem objęto gołębia miejskiego, z zastrzeżeniem jednak, że wyłączenie to nie obejmuje sytuacji, gdy gołąb gniazduje wraz z pisklętami.

Odstępstwo od tego zakazu ujęte zostało w §9 ust. 1 rozporządzenia, które w wyjątkowych przypadkach dozwala na usuwanie gniazd od 16 października do końca lutego jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne (czyli też nie ma w tym względzie zupełnej dowolności). Należy pamiętać, że zwolnienie to nie obejmuje zgody ustawodawcy na uśmiercanie zwierząt, czy choćby niszczenie lub nawet uszkadzanie gniazd. Wyjątkiem objęte zostało tylko usuwanie gniazd. Wycinka drzew dozwolona jest zatem obecnie tylko w przypadku, gdy na danym drzewie nie gniazdują ptaki.

Zlekceważenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14) ustawy o ochronie przyrody, które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

Cały tekst rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem. Ustawa znajduje się natomiast tutaj.

PODZIEL SIĘ: