Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowę zlecenia

minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowę zlecenia
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,8095,sejm-za-stawka-godzinowa.html

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowę zlecenia. Wiele już było o nich powiedziane, najważniejsze jednak jest to, że zgodnie z art. 14 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw do umów zlecenia i umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmian które trwają nadal, stosuje się nowe przepisy. Co to oznacza dla przedsiębiorców – zleceniodawców?

Zmiana obowiązuje wszystkich

Wydawać by się mogło, że aby jakieś postanowienie umowne było skuteczne pomiędzy dogadującymi się stronami, to powinno być ono przez te podmioty uzgodnione. Wynagrodzenie – jako najistotniejsza część kontraktu – również podlega pod ten wymóg. Teoretycznie zatem dla skuteczności jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie strony powinny były zawrzeć jakiś aneks, lub w inny sposób zmienić treść pierwotnej umowy. Nic jednak bardziej mylnego. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej przepisem zmiany w zakresie wynagrodzenia wprowadzone zostały odgórnie. Wspomniana zaś norma ma charakter semiimperatywny – oznacza to, że regulacje umowne mogą być korzystniejsze dla zleceniobiorcy, nie mogą być jednak gorsze.

Summa summarum okazuje się więc, że nie ma potrzeby modyfikacji treści już zawartych umów. Niemniej jednak od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż 13 zł brutto za godzinę (tzw. minimalna stawka godzinowa).

Zasady ochrony wynagrodzenia

Art. 1 cytowanej ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie kładzie nacisk na ochronę tego wynagrodzenia. Uregulowane tam zostało, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Oznacza to, że nawet za zgodą przyjmującego zlecenie stawka nie może spaść poniżej 13 zł. Co jeszcze bardziej istotne – wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. W moim odczuciu jest to równoznaczne z tym, że pracodawca nie może – jak czasami czyta się w prasie – “wynajmować” zleceniobiorcy miotły za 100 zł dziennie, czy wynagradzać go w sposób rzeczowy. Nie dość bowiem, że są to stawki nierynkowe, to w sposób oczywisty zmierzają do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów, a przez to są nieważne. Dodać trzeba, że wynagrodzenie to ma być płatne nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Kary za nierespektowanie minimalnej stawki godzinowej

Ustawodawca przewidział prawnokarną ochronę wynagrodzenia zleceniobiorcy. Wystąpienie przeciwko temu prawu zleceniobiorcy jest obecnie wykroczeniem. Otóż 1 stycznia 2017 roku wszedł w życie art. 8e ustawy o Minimalnym wynagrodzeniu za pracę o następującej treści:

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Surowa grzywna grozi zatem osobie, która wypłaca wynagrodzenie niższe niż 13 zł za godzinę. Oczywiście oprócz ewentualnej odpowiedzialności za popełnione wykroczenie, zleceniodawca będzie musiał liczyć się z możliwym wystąpieniem przez zleceniobiorcę na drogę cywilną z pozwem o zapłatę brakującej części wynagrodzenia.

Tradycyjnie – omawianą ustawę możecie znaleźć pod tym linkiem. Jakie są wasze doświadczenia związane z nową regulacją? Działa, nie działa? Jest korzystna dla stron kontraktów cywilnoprawnych, czy nie?

 

PODZIEL SIĘ: