Dostałem nakaz zapłaty co robić?

dostałem nakaz zapłaty

Dostałeś pismo z sądu z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym i zastanawiasz się co w takiej sytuacji zrobić? Na pewno zachować zimną krew i pamiętać, że to nie koniec świata. Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty masz prawo się bronić – możesz złożyć sprzeciw powodując, że nakaz zapłaty utraci mocy.

Dlaczego Sąd wydał nakaz zapłaty?

Przedmiotem postępowania upominawczego może być roszczenie pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Nakaz zapłaty nie może zostać jednak wydany, jeżeli według treści pozwu:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Aby wydać nakaz zapłaty Sąd musiał zatem – na pierwszy rzut oka – uznać, że twierdzenia powoda zasługują na uwzględnienie. Powód przekonywająco przedstawił stan faktyczny sprawy, a z jego twierdzeń i zaproponowanych na ich poparcie dowodów wynika, że dochodzone roszczenie mu się należy. Oczywiście jest to tylko pierwsze wrażenie oparte tylko na twierdzeniach jednej strony – może się okazać, że rozstrzygnięcie będzie o 180 stopni inne (np. po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd oddali powództwo nie znajdując podstaw do uwzględnienia roszczenia).

Ideą postępowania uproszczonego jest przyspieszenie rozpoznania spraw w założeniu prostych. Zazwyczaj Sądy działają sprawnie i wydają nakaz zapłaty w terminie ok. miesiąca od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli nakaz zapłaty nie zostanie zaskarżony, to sprawa jest zakończona.

W postępowaniu upominawczym sąd nakazuje pozwanemu by w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zaspokoił roszczenie wraz z kosztami bądź wniósł w tym terminie sprzeciw. Przy nakazie znajduje się także pozew i pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jakie powoduje niezaskarżenie nakazu.

Dostałem nakaz zapłaty co robić? Czyli o tym jak zaskarżyć nakaz zapłaty

Często pierwszą myślą po otrzymaniu dokumentów z Sądu jest to, jak odwołać się od nakazu zapłaty? Czy w ogóle mogę odwołać się od nakazu zapłaty?

Sąd wraz z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła pozew oraz pouczenia. Jest tam m.in. informacja, że jeżeli pozwany z nakazem zapłaty się nie zgadza, to może w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu pisma z sądu złożyć tzw. sprzeciw. Do biegu terminu wliczają się soboty, niedziele i święta. Należy pamiętać o właściwym terminie do złożenia sprzeciwu, gdyż złożenie go po terminie nie wywoła oczekiwanych skutków.

Sprzeciw jest jedynym środkiem, który pozwoli skutecznie zwalczyć nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Jego złożenie powoduje, że nakaz zapłaty traci moc. Nie podlega on opłacie sądowej. Powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu i jeden dla strony przeciwnej).

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty? To zależy od konkretnej sprawy. Jedno jest jednak pewne – w sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien powołać wszystkie twierdzenia, zarzuty i wnioski pod rygorem utraty prawa ich powołania na dalszym etapie postępowania. Oznacza to, że w sprzeciwie należy przedstawić wszystkie argumenty i dowody na ich poparcie, które przemawiają za oddaleniem powództwa.

Nakaz zapłaty który nie zostanie zaskarżony lub zostanie zaskarżony nieprawidłowo (np. po terminie) ma skutki prawomocnego wyroku. W osobnym wpisie opisaliśmy co zrobić, gdy dostałeś pozew o niespłacony kredyt?

*****

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują klientów w sporach sądowych o zapłatę.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką, adwokatem Michałem Śmiglem lub adwokat Magdaleną Walkiewicz, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.