Koronawirus – surowsze zakazy i ograniczenia

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII KORONAWIRUS

Nie minęło dużo czasu od opublikowania naszego ostatniego artykułu dotyczącego ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirsem SARS-COV-2, tj. koronawirus (co nastąpiło na mocy rozporządzenia z 20 marca 2020 roku), a już Minister Zdrowia, w godzinach wieczornych 24 marca 2020 roku, wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii (dalej to rozporządzenie będzie zwane „Rozporządzeniem Zmieniającym”), które dostępne jest pod tym adresem.

Rozporządzenie Zmieniające wprowadza jeszcze surowsze zakazy i ograniczenia niż wynikały z pierwotnego brzmienia rozporządzenia. Postaramy się zatem zwrócić uwagę na najważniejsze z nich. 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Jak wskazywaliśmy to w naszym poprzednim artykule, przez czas obowiązywania epidemii koronawirus wprowadzone zostały pewne restrykcje związane z przekraczaniem granicy państwowej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP. Wprowadzono bowiem obowiązek odbywania, po przekroczeniu granicy państwowej,  kwarantanny trwającej 14 dni, oraz przekazywania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym kwarantanna miała być odbywana oraz numerze telefonu do kontaktu.

Dotychczas od ww. obowiązków zwolnione były osoby, które wykonywały czynności zawodowe w RP lub państwie sąsiadującym i przekraczały granice RP w ramach wykonywania tych czynności zawodowych. 

Od 27 marca 2020 roku, na mocy Rozporządzenia Zmieniającego, wspomniane osoby objęte jednak zostały powyższymi obowiązkami. Od tego dnia osoby te mogą przy tym otrzymać, na swój wniosek, zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Co jednak dużo istotniejsze, na mocy Rozporządzenia Zmieniającego, wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku, co do zasady zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze.

Wyjątkowo dopuszczalnym jest jednak przemieszczanie się w celu:

 1. wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych,  pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej, prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych (w skrócie przemieszczanie się „do pracy” i z powrotem w dalszym ciągu jest dozwolone),
 2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (np. do sklepu i z powrotem), w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej dla siebie oraz osób najbliższych,
 3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkum koronawirusa, w tym w ramach wolontariatu,
 4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,

przy czym, w przypadku przemieszczania się pieszo dopuszczalnym jest jednoczesne poruszanie się dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (co nie dotyczy akurat osób najbliższych – oni mogą przemieszczać się bez ograniczeń odległościowych i ilościowych), a w przypadku przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego (np. autobusami, tramwajami) środkiem tym może podróżować w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

DALSZE OGRANICZENIE SPRAWOWANIA KULTU RELIGIJNEGO

W stosunku do pierwotnej treści rozporządzenia Rozporządzenie Zmieniające czasowo diametralnie zmniejsza liczbę osób, które może uczestniczyć w obrzędach religijnych. Otóż w okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może uczestniczyć łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijnych. Po tym czasie, tj. od 12 kwietnia 2020 roku, przynajmniej na razie, powrócić ma – ustanowiony rozporządzeniem w pierwotnym brzmieniu – limit 50 osób.

Dodać przy tym należy, że ww. limit osób analogicznie ma zastosowanie do uroczystości pogrzebowych, co wprost nie było wcześniej wskazane.

ZAKAZ ORGANIZOWANIA WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI

Jeszcze bardziej ograniczona została możliwość organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Jak wskazywaliśmy to w naszym poprzednim artykule, dopuszczalnym było organizowanie zgromadzeń w przypadku, gdy liczba uczestników wynosiła nie wiecej niż 50 osób, wyliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

W okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku wyjątek ten przestał obowiazywać. Oznacza to, że w tym czasie nie jest już dopuszczalnym organizowanie takich zgromadzeń, nawet jeśli liczba uczestników byłaby mniejsza niż 50 osób.

Co więcej, w powyższym okresie czasu zakazane są także wszelkie inne zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprezy, spotkania i zebrania niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi. Ograniczenie to nie stosuje się jednak do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzeniem działalności rolicznej lub prac w gospodarstwie rolnym.

OSOBA NAJBLIŻSZA

Dotychczas w niniejszym artykule kilkukrotnie posługiwaliśmy się zwrotem „osoba najbliższa”. Choć każdy z nas mniej więcej wie o kogo chodzi, to jednak przepisy w tym zakresie są dość precyzyjne. Chodzi bowiem o „osobę najbliższą” w rozumieniu kodeksu karnego, a zatem:

 • małżonka,
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków, pradziadków),
 • zstępnych (np. dzieci, wnuków, prawnuków),
 • powinowatych w tej samej linii lub stopniu (chodzi o rodzinę naszego małżonka),
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia (adopcji),
 • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubenta, partnera).

 

*****

W razie potrzeby wyjaśnienia jakichś wątpliwości dotyczących wpływu koronawirus na naszą sytuację prawną zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.