Wezwanie banku do zapłaty

wezwanie banku do zapłaty

Wezwanie banku do zapłaty

Kontynuując serię artykułów uświadamiających czytelników naszego bloga w zakresie kredytów frankowych przedstawiamy argumenty, które przemawiają za tym, że przed wszczęciem postępowania sądowego warto wystosować do banku wezwanie do zapłaty. W naszej opinii przedstawione poniżej argumenty będą miały zastosowanie zarówno do tzw. kredytów frankowych indeksowanych oraz kredytów frankowych denominowanych – o różnicach możecie przeczytać w tym artykule.

Wezwanie banku do zapłaty – czy warto je przygotować?

Wezwanie banku do zapłaty jest najczęściej pierwszym pismem w sprawie kredytu frankowego. Jako kancelaria rekomendujemy skorzystanie z tego trybu przed wszczęciem postępowania sądowego i wezwanie banku do zapłaty. Przemawia za tym co najmniej kilka argumentów.

1. Wezwanie banku do zapłaty, a wymagalność roszczenia

Pierwszy i najważniejszy jest taki, że wezwanie banku do zapłaty stawia całą kwotę, o jaką wzywamy, w tzw. stan wymagalności. Ma to wymierne w pieniądzach znaczenie – w kontekście ewentualnego przyszłego rozstrzygnięcia sądowego. Od dnia, kiedy bankowi upłynie wyznaczony przez nas termin do zapłaty, bank popada w opóźnienie. Tym samym, od tego dnia, kredytobiorcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie (bliżej o odsetkach pisaliśmy w tym artykule) aż do uiszczenia zapłaty.

Przykładowo, jeżeli kwota kredytu (a dokładniej nienależnego świadczenia wpłaconego bankowi) wynosi 300.000 zł, to miesięczna kwota odsetek wynosi przeszło 1.700 zł (tysiąc siedemset złotych!)

Nie warto pozbawiać się takiej kwoty. W przypadku, gdyby wezwania nie wystosować, to kwota, której się domagamy stanie się wymagalna dopiero z momentem doręczenia bankowi pozwu przez sąd. Może to oznaczać – w zależności od miejscowości i szybkości działania sądu – ok. 6 miesięcy opóźnienia, czyli w naszym przykładzie przykładzie przekłada się na ponad 10.000 zł straty po stronie kredytobiorcy.

Nie można też zapominać, że samo przygotowanie pozwu, które w sprawie o unieważnienie kredytu frankowego jest czynnością bardzo skomplikowaną, wymaga poświęcenia czasu. Wezwanie banku do zapłaty powoduje, że ten czas przestoju będzie się zwyczajnie kredytobiorcy opłacał.

2. Wezwanie banku do zapłaty, a wszczęcie postępowania

Obecnie obowiązująca procedura cywilna nakłada na powoda (w naszym przypadku – kredytobiorcę) obowiązek udzielenia informacji, czy przed procesem podejmował on próbę polubownego rozwiązania sporu. Wezwanie banku do zapłaty stanowi właśnie tego typu koncyliacyjnego zakończenia sporu. Nie musimy się wówczas głowić i wymyślać argumentacji dlaczego próby takiej nie podejmowaliśmy.

Wezwanie banku do zapłaty ma też ten plus, że w przypadku jego braku, bank mógłby przy pierwszej czynności uznać powództwo, a wówczas Sąd obciążyłby kredytobiorcę kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa adwokackiego banku). Brak wezwania mógłby zatem wiązać się z niepotrzebną stratą finansową po stronie kredytobiorcy.

3. Wezwanie banku do zapłaty umożliwia poznanie stanowiska banku

Trzecim wartym wymienienia powodem, dla którego należy w opinii prawników kancelarii wzywać do zapłaty jest możliwość przedprocesowego poznania stanowiska banku co do kierowanego do nich roszczenia. Może to pomóc w dostosowaniu linii argumentacyjnej.

Wezwanie banku do zapłaty – wymogi formalne

Wezwanie banku do zapłaty nie musi spełniać żadnych warunków formalnych. Nie ma jednego określonego wzoru takiego pisma. Należy jednak pamiętać, aby wskazać w nim przynajmniej: czego się domagamy, dlaczego i w jakim terminie. Pismo należy własnoręcznie podpisać i wysłać przesyłką poleconą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres banku. Otrzymaną zwrotkę wraz z kopią pisma należy zachować do celów dowodowych.

Przygotowanie do sprawy frankowej

Adwokaci prowadzący bloga www.maszprawo.edu.pl przygotowali kompendium wiedzy dla kredytobiorców. Tutaj wyjaśnili czego można domagać się w sprawie frankowej. Przygotowali również informacje jakie dokumenty należy zgromadzić do sprawy frankowej. Wytłumaczyli jak powinien wyglądać pozew w sprawie o kredyt w CHF. Z kolei w tym artykule wyjaśniono jakie są koszty sprawy frankowej.

*****

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują klientów w sporach z bankami z całej Polski.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką lub adwokatem Michałem Śmiglem, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie. W ramach inicjatywy społecznej nieodpłatnie analizują umowy kredytowe pod kątem roszczeń przysługujących kredytobiorcom.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Comments are closed.