Pełnomocnik w sprawie cywilnej

pełnomocnik

Ostatnio na blogu, przy okazji omówienia tego jak wygląda sprawa o alimenty, wspomniałem  że strony procesu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika. Kiedy myślimy o zastępstwie w sprawie cywilnej w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy adwokat, który może nas reprezentować. Jest to trafna myśl, ale czy na pewno tylko on może być pełnomocnikiem? W tym wpisie przedstawię kto jeszcze może reprezentować Cię w sądowej sprawie cywilnej, gospodarczej, rodzinnej lub pracowniczej. Pod koniec znajduje się też przykładowy wzór pełnomocnictwa.

Kto może być pełnomocnikiem

Przepisy dotyczące pełnomocników zostały uregulowane w art. 86 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.

Pierwszą grupę stanowią tzw. pełnomocnicy profesjonalni. Przede wszystkim pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Są oni niezależni od strony, posiadają wyższe wykształcenie prawnicze potwierdzone szeregiem i zawodowo zajmują się reprezentacją klientów przed sądami.

Pełnomocnikiem może być ponadto:

 1. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony,
 2. osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
 3. współuczestnik sporu.

Zastępować nas może również osoba z kręgu najbliższej rodziny: małżonek, rodzeństwo, zstępni (np. dzieci, wnukowie) lub wstępni (np. rodzice, dziadkowie) oraz osoby pozostające stosunku przysposobienia.

Inne przypadki pełnomocnictwa

Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Sprawa przed Sądem Najwyższym

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.

Oznacza to, że przed Sądem Najwyższym może nas zastępować tylko pełnomocnik profesjonalny. Spowodowane jest to wysokim poziomem zawiłości spraw, które trafiają przed SN, a także skomplikowaną procedurą i szczególnymi wymogami, które powinny spełniać pisma procesowe.

Do czego upoważniony jest pełnomocnik?

Pełnomocnictwo może być albo procesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw – albo do niektórych tylko czynności procesowych.

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:
 1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
 2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
 4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

W kontekście tych szerokich uprawnień pełnomocnika warto pamiętać, że mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika. Czyli przykładowo, jeżeli pełnomocnik oświadczy na rozprawie, że uznaje powództwo, to Wy możecie odwołać to jego oświadczenie.

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo?

Nie ma jednego, sformalizowanego wzoru pełnomocnictwa. Przykładowo może ono wyglądać tak:

Kraków, 14 stycznia 2018 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

Niniejszym upoważniam mojego ojca – Jana Kowalskiego (można podać bliższe dane, takie jak nr PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) do reprezentowania mnie we wszelkich sprawach sądowych, w których biorę udział w charakterze strony lub uczestnika, przed wszystkimi sądami powszechnymi, we wszystkich instancjach.

…………………………

Adam Kowalski

Powyższe upoważnia ojca do działania we wszystkich sprawach syna toczących się przed którymkolwiek sądem. Warto do takiego pełnomocnictwa dołączyć odpis aktu urodzenia, żeby sąd nie miał wątpliwości, czy pełnomocnictwo zostało udzielone prawidłowo.  Ewentualnie pełnomocnictwo może wyglądać następująco:

Kraków, 14 stycznia 2018 roku

/pieczęć firmowa/

P E Ł N O M O C N I C T W O

Niniejszym upoważniam mojego pracownika – Jana Kowalskiego (można podać bliższe dane, takie jak nr PESEL, adres zamieszkania) do reprezentowania mnie w sprawie o zapłatę toczącej się obecnie przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt: I C O/2018/S oraz w instancjach odwoławczych.

…………………………

Adam Kowalski

Jest to przykład pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę swojemu pracownikowi. Z kolei do takiego dokumentu warto dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Podsumowanie

Jeżeli mogę Wam coś radzić, to polecam korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Sami podchodzimy bardzo emocjonalnie do własnych spraw, w sądzie pojawiają się bardzo duże emocje, nerwy, sąd posługuje się prawniczym, fachowym językiem. Korzystając z fachowej pomocy unikniemy tych wszystkich problemów. Adwokatura powołana została do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Przy okazji chciałbym poinformować, że adwokatura w obecnym kształcie obchodzi stulecie istnienia. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć pod tym adresem.

***

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują klientów w sporach sądowych w całej Polsce.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką, adwokatem Michałem Śmiglem lub adwokat Magdaleną Walkiewicz, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1 Trackbacks & Pingbacks

  1. jak wygląda sprawa o alimenty

  Comments are closed.