Rozłożenie grzywny na raty

grzywny

Rozłożenie grzywny na raty – uwagi wstępne

Jeżeli jesteś osobą prawomocnie skazaną na karę grzywny, to Sąd wezwie Cię do jej uiszczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Gdy tego nie uczynisz w ww. terminie, to wszczęta zostanie przeciwko Tobie egzekucja w celu przymusowego wyegzekwowania grzywny.  

Ustawodawca zdawał sobie jednak sprawę z tego, że czasem osoba skazana nie jest w stanie uiścić całej kwoty grzywny w tak krótkim czasie. Dlatego też wprowadził możliwość rozłożenia grzywny na raty.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Z powyższego wynika, że rozłożenie grzywny na raty wymaga przekonania Sądu, że natychmiastowa jej zapłata w całości wywołałaby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki . Omawiana tu przeslanka „zbyt ciężkich skutków” jest niezwykle ocenna. Stanowi ona typową klauzulę generalną, dającą Sądowi znaczny luz decyzyjny.

Zaistnienie omawianej tu przesłanki „zbyt ciężkich skutków” można wykazać na podstawie każdego dowodu wskazującego na m.in.:

  • stan majątkowy skazanego,
  • dochody skazanego,
  • możliwości zarobkowe skazanego,
  • sytuację osobistą i rodzinną skazanego

Trzeba jednak brać pod uwagę, że Sąd odmówi rozłożenia grzywny na raty, gdy uzna, że z materiału dowodowego, jakim dysponuje, wynika, że skazany jest jednak w stanie pokryć całą należność jednorazowo, albo gdy zabezpieczenie majątkowe dokonane na jego mieniu pozwala na pokrycie grzywny. Podobnie może Sąd ocenić sytuację, gdy skazany ukrywałby środki pochodzące z przestępstwa.

Sąd może parokrotnie wydać postanowienie o rozłożeniu grzywby na raty. Jednakże łączny okres rozłożenia na raty nie może przekroczyć jednego roku od chwili wydania pierwszego postanowienia. Jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, rozłożenie na raty może nastąpić na okres do 3 lat. Nie da się jednak w żaden sposób przesądzić co należy rozumieć przez te szczególne przypadki i jaka wysokość grzywny jest „znaczna”, a jaka jeszcze taka nie jest. To wszystko tak naprawdę zależy od okoliczności danej sprawy.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Aby rozłożyć grzywnę na raty niezbędnym jest skierowanie do sądu, który zajmuje się wykonaniem tej kary, stosownego wniosku. Wniosek taki nie podlega opłacie sądowej (ale już ponowny wniosek podlega opłacie). We wniosku tym trzeba przekonywująco uzasadnić, dlaczego natychmiastowe uiszczenie grzywny w całości pociągnie dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Należy jednak pamiętać, że omawiana tu instytucja ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Sąd, nawet pomimo wystąpienia przesłanki z art. 49 § 1 k.k.w., nie jest zobligowany do uwzględnienia rzeczonego wniosku. Oznacza to, że Sąd nie musi rozkładać grzywny na raty i to nawet jeśli ww. przesłanki będą zachodzić. Nie ma tu niestety automatu. Pozytywne ustalenie przez sąd istnienia wymienionych powyżej okoliczności nie oznacza obowiązku rozłożenia tej kary na raty, lecz jedynie stwarza taką możliwość.

ODWOŁANIE ROZŁOŻENIA GRZYWNY NA RATY

Rozłożenie przez Sąd kary grzywny na raty może być odwołane.

Ustawodawca przewidział, że Sąd zobligowany jest do odwołania rozłożenia grzywny na raty w sytuacji kiedy ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności, istotne z perspektywy zapadłego rozstrzygnięcia. Chodzi o takie okoliczności, które wskazują, że nie było podstaw do podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty (np. zatajono faktyczną wysokość dochodów, majątek skazanego itp.), oraz o te, które wskazują, że po wydaniu postanowienia przez Sąd miały miejsce fakty, które spowodowały, iż stało się niemożliwe lub nieclowe dalsze realizowanie grzywny w formie rat (np. skazany uzyskał majątek pozwalający na jednorazową jej zapłatę).

Niezależnie od powyższego Sąd może (a zatem nie musi) także odwołać rozłożenie na raty, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże on, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Oznacza to, że brak zapłaty już jednej raty grzywny uprawnia sąd do odwołania rozłożenia grzywny na raty, przy czym skazany może się bronić, że brak zapłaty nastąpił z przyczyn od siebie niezależnych (np. pogorszenie sytuacji materialnych, choroba itp.). Przyczyny te można udowadniać wszystkimi dostępnymi środkami dowodowymi.

INNE POLECANE ARTYKUŁY

Adwokaci prowadzący bloga www.maszprawo.edu.pl przygotowali również inne artykuły, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników. Poniżej przedstawiamy jeden z nich:

*****

W razie jakichkolwiek pytań, ewentualnie potrzeby pomocy w tego typu sprawach, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.