WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY FRANKOWEJ A WYKREŚLENIE HIPOTEKI

wykreślenie hipoteki banku

Uzyskałeś wyrok na mocy którego Sąd uznał, że umowa łącząca Cię z bankiem jest nieważna. Co w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pomimo uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy, nieruchomość zabezpieczająca kredyt z reguły nadal jest obciążona hipoteką. Sąd nie dokonuje z urzędu wykreślania hipoteki. Koniecznym jest więc samodzielne złożenie stosownego wniosku. Jako adwokaci pomagamy w przygotowaniu takich wniosków i reprezentowaniu klientów w tego typu postępowaniach, a dodatkowo w tym artykule wyjaśnimy – kiedy możemy to zrobić?

Po pierwsze – wyrok musi być prawomocny

Istotną kwestią jest uprawomocnienie się wyroku. Kiedy mówimy, o tym, że wyrok jest prawomocny, mamy na myśli to, że nie przysługuje od niego środek odwoławczy. W związku z tym, jeżeli uzyskałeś korzystny wyrok wydany przez Sąd w I instancji warto zaczekać i sprawdzić, czy bank nie złożył wniosku o uzasadnienie tego wyroku, a następnie apelacji. Muszę podkreślić, że wyrok nieprawomocny jest niewystarczający do wykreślenia hipoteki.

Często bank podejmuje działania mające na celu zmianę lub uchylenie zapadłych w sprawach ze swoim udziałem wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytowej, w tym w przypadku wyroków prawomocnych. Banki analizują uzasadnienia wyroków pod kątem możliwości wniesienia skargi kasacyjnej, składając wnioski o wstrzymanie skuteczności lub wykonalności prawomocnych orzeczeń. Nie jest tak jednak zawsze – są to wybrane przypadki.

Co jeśli w wyniku złożenia przez bank apelacji i postępowania przed Sądem II instancji, wyrok I instancji został utrzymany w mocy? Czy wtedy możemy wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z księgi wieczystej? Odpowiedź również w takim przypadku jest twierdząca (chyba, że Sąd II instancji wstrzyma skuteczność pozytywnego dla kredytobiorcy wyroku).

Kolejny krok – czy potrzebujemy zgody banku na wykreślenie hipoteki?

Co istotne, w przypadku gdy w sentencji naszego wyroku, Sąd wyraźnie wskazał, że ustala nieważność kwestionowanej umowy kredytu, nie potrzebujemy dokumentu wydanego przez bank tj. zgody na wykreślenie hipoteki. Wystarczającym jest załączenie do wniosku o wykreślenie wpisu prawomocnego wyroku sądu.  Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 września 2021 r. o sygn. akt  III CZP 28/21. Zgodnie z jej sentencją domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.k.w.h., także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.). 

Jednak w przypadku gdy Sąd w sentencji wyroku zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy jedynie określone kwoty pieniężne stanowiące zwrot świadczeń uiszczonych na rzecz banku, a więc ustalił nieważność umowy jedynie przestankowo, koniecznym jest uzyskanie zgody banku na wykreślenie hipoteki, a więc wydanie tzw. listu mazalnego.

Ile czasu trwa wykreślenie hipoteki?

Po złożeniu wniosku, właściwy wydział sądu wieczystoksięgowego dokonuje wykreślenia wpisu hipotecznego. Czas trwania zależy od obłożenia danego referatu sądowego. Ze względów formalnych może to potrwać nawet kilka miesięcy.

Widać zatem dużą zależność pomiędzy wyrok ustalający nieważność umowy a wykreślenie hipoteki.

***********

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu dotyczącego hipoteki? Zapraszam do kontaktu. Udzielamy kompleksowej pomocy w walce z nieuczciwymi bankami. Szybki kontakt z kancelarią możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Adwokaci z Kancelarii Śmigiel, Zawartka, Walkiewicz – Adwokacki reprezentują klientów w sporach z bankami. Obsługa może odbywać się zdalnie, dlatego obsługujemy klientów z całej Polski – Krakowa, Warszawy, Katowic, Kielc, Rzeszowa. Zapraszamy do kontaktu.