Skarga kasacyjna w sprawie frankowej

skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Skarga kasacyjna w sprawie frankowej przysługuje po przegranej kredytobiorcy przed Sądem Apelacyjnym. Pomimo wielu medialnych informacji o sukcesach frankowiczów w procesach przeciwko bankom, należy mieć świadomość, że kredytobiorcom nie zawsze udaje się wygrać przed sądem drugiej instancji. Jak wspomnieliśmy w poprzednich artykułach sprawa frankowa zazwyczaj nie kończy się przed sądem pierwszej instancji. Jeśli bowiem rozstrzygnięcie sądu jest korzystne dla kredytobiorcy, to pozwany bank nie dopuści do zakończenia sprawy w pierwszej instancji i skorzysta z możliwości wniesienia środka odwoławczego od wyroku.

Pomimo wielu medialnych informacji o wygranych postępowaniach frankowiczów, należy mieć na względzie to, że nie każda sprawa jest taka sama. Pojawią się pytanie – co zrobić w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji wyda niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok? Jakie możliwości działania ma frankowicz, który przegrał przed Sądem Apelacyjnym?

Warunki przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej w sprawie frankowej

Niekorzystne dla frankowiczów orzeczenie sądu drugiej instancji nie zawsze przekreśla całkowicie szansę na odzyskanie pieniędzy. Być może warto podjąć dalszą walkę o swoje prawa i – jeśli zachodzą ku temu przesłanki – wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Należy jednak pamiętać, że Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją, a skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem odwoławczym. Wiąże się z tym, że dla skutecznego wniesienia skargi muszą zaistnieć ustawowo wyszczególnione warunki. Sąd Najwyższy przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania tylko, gdy w sprawie zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek (art. 398(8) k.p.c.):

1) występuje istotne zagadnienie prawne;

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie;

3) zachodzi nieważność postępowania;

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Należy zwrócić szczególną uwagę na powyższe, gdyż istnieje jednej z wymienionych przesłanek jest warunkiem przyjęcia skargi kasacyjnej do merytorycznego rozpoznania. Jest to weryfikowane przez Sąd Najwyższy na etapie tzw. przedsądu.

Warto mieć również wiedzieć, że skargę kasacyjną, z uwagi na jej szczególny charakter, można oprzeć wyłącznie na określonych ustawą podstawach, tj. 1) naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub 2) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli to uchybienie mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 398(3) § 1 k.p.c.).

Pamiętać również należy o tym, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia niekorzystnego orzeczenia z uzasadnieniem.

Skarga kasacyjna w sprawie frankowej – jak wnieść?

Opisane powyżej warunki i przesłanki, mogą wydawać się skomplikowane i trudne do spełnienia przez dochodzącego swoich praw kredytobiorcę. Z tego powodu ustawodawca wprowadził dla postępowania przed Sądem Najwyższym tzw. przymus adwokacko-radcowski.

Ów przymus, w myśl art. 87(1) § 1 k.p.c., oznacza ni mniej, ni więcej to, że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym strona obowiązkowo musi być zastępowana przez adwokata lub radcę prawnego. Co za tym idzie: skargi kasacyjnej nie może wnieść samodzielnie kredytobiorca (nawet jeśli dotychczas występował samodzielnie w postępowaniu – musi to uczynić profesjonalny pełnomocnik na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa).

W ramach prowadzonej kancelarii możemy Państwu pomóc w ocenie, czy po ewentualnym niekorzystnym wyroku w Państwa sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające złożenie skargi kasacyjnej. Zachęcamy jednak do kontaktu już na wcześniejszych etapach postępowania – profesjonalna pomoc w prowadzeniu sprawy frankowej już od jej początku może zwiększyć szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia.

Szybki kontakt z adwokatami reprezentującymi frankowiczów możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.