Prawomocny wyrok w sprawie frankowej

W artykule wyjaśniamy co oznacza prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Przedstawiamy kiedy wyrok stanie się prawomocny i z czym się wiąże dla stron postępowania.

Wygrana w sprawie frankowej to kluczowy krok na drodze do odzyskania pieniędzy dla naszych klientów. Należy jedna pamiętać, że konieczny jest jeszcze drugi element: by kredytobiorca, na podstawie korzystnego dla siebie wyroku, mógł dochodzić zasądzone przez sąd pieniądze musi stać się on prawomocny.

 

Prawomocność wyroku frankowego

Zgodnie z art. 363 Kodeksu postępowania cywilnego: (§ 1) orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. (§ 2) Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano.  (§ 3) Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.

Oznacza to, że orzeczenie jest prawomocne, gdy:

 • nie przysługuje od niego środek zaskarżenia (takim orzeczeniem jest np. wyrok sądu drugiej instancji, który z momentem wydania, od razu, jest prawomocny);
 • gdy żadna ze stron nie złożyła wniosku o uzasadnienie w przepisanym terminie (7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia)
 • gdy środek odwoławczy od orzeczenia nie został przez stronę wniesiony w terminie lub w ogóle (wyrok uprawomocnia się z upływem terminu na wniesienie środka odwoławczego).

Orzeczenie jest prawomocne również gdy strona zaskarżyła wyrok, ale sąd drugiej instancji utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie – wtedy uprawomocni się z chwilą wydania orzeczenia sądu wyższej instancji utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

koszty sprawy frankowejOrzeczenie, które jest prawomocne, nie może być zmienione lub uchylone wskutek wniesienia zwykłych środków odwoławczych (apelacji, zażalenia). Co jednak najbardziej istotne: prawomocne orzeczenie stanowi podstawę dochodzenia zasądzonego roszczenia, w tym – dochodzenia go przez komornika, gdy przegrany w sprawie bank nie wywiąże się z obowiązku dobrowolnie wypłacając kredytobiorcy należnej kwoty. Taki wyrok stanowi tzw. tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu przez Sąd klauzuli wykonalności może zostać użyty do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

 

Prawomocność wyroku w sprawie frankowej

Jak wspominaliśmy już w poprzednich artykułach – z miesiąca na miesiąc orzecznictwo dotyczące spraw frankowych jest coraz bogatsze i pozwala również postawić tezę, że w przeważającej ilości spraw sądy opowiadają się po stronie frankowiczów.

Duże prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego dla kredytobiorcy rozstrzygnięcia wiąże się z tym, że stojący po drugiej stronie postępowania bank, raczej nie dopuści do zakończenia sprawy w pierwszej instancji i skorzysta z możliwości wniesienia środka odwoławczego od wyroku. Tym samym należy liczyć się z tym, że uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia odsunie się w czasie. W terminie tygodnia od wydania przez sąd orzeczenia strona, która owo orzeczenie zamierza zaskarżyć, musi zawnioskować o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Na sporządzenie uzasadnienia sąd ma dwa tygodnie. Termin na wniesienie środka zaskarżenia zaczyna biec od dnia doręczenia owego uzasadnienia.

Co za tym idzie – na prawomocność wyroku w sprawie frankowej trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni (jeśli orzeczenie nie zostanie zaskarżone). Trudno jednak z góry oszacować ile trzeba będzie poczekać, jeśli od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku odwołał się bank. To zależy od okoliczności danej sprawy, a także od sądu, który będzie rozpatrywać środek zaskarżenia m.in. od tego, czy wyda rozstrzygnięcie o zmianie wyroku lub oddaleniu apelacji, czy też zadecyduje o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Co, gdy wyrok w sprawie frankowej będzie już prawomocny?

W przypadku uprawomocnienia się korzystnego dla frankowicza wyroku, kredytobiorca nie musi obawiać się o odzyskanie pieniędzy. Taki wyrok co do zasady – jak już wskazaliśmy – jest niewzruszalny. Warto jednak wspomnieć, że w wyjątkowych, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego przypadkach, prawomocny wyrok może być wzruszony nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia np. skargą kasacyjną. Jednak nawet skorzystanie przez bank z takiego środka zaskarżenia wyroku niekoniecznie będzie skutkowało uchyleniem tego orzeczenia. Praktyka pokazuje, że w znacznej mierze nawet rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawach kasacyjnych, przychylne są kredytobiorcom.

W sytuacji, gdy nie zajdą podstawy do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia i bank nie uczyni zadość obowiązkowi zapłacenia zasądzonej sumy, wyegzekwowaniem należnej kredytobiorcy kwoty może zająć się komornik.

 

KREDYTY FRANKOWE KANCELARIA – ZAKRES USŁUG

Pomagamy na każdym etapie sporu z bankiem w sprawie frankowej:

 • porady prawne w sprawach kredytów „frankowych”
 • wezwanie banku do zapłaty
 • przygotowanie pozwu przeciwko bankowi
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • apelacja od wyroku sądu 1 instancji
 • skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Kancelaria frankowa z siedzibą w Krakowie świadczy usługi dla Klientów w całej Polsce: Łódź, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Adwokat frankowicze. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu kredytów frankowych. Pomoc prawną w sporze z bankami świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

SZYBKI KONTAKT MOŻLIWY JEST PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.