Niezapłacona faktura

niezapłacona faktura
niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura to problem, który dotyka coraz większą liczbę przedsiębiorców. Co zrobić w sytuacji, gdy po prawidłowo wykonanej usłudze, dostarczonej i zaakceptowanej fakturze kontrahent nie płaci?

Brak zapłaty za fakturę

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie napawa obecnie optymizmem. Wysoka inflacja przejawiająca się wzrostem cen, ale także zmniejszonym popytem, powoduje że kwestia terminowych płatności staje się szczególnie istotna. Zresztą – istotą przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej zysk. Nikt bowiem nie pracuje charytatywnie, a w zasadzie dokładając do biznesu. Przecież samo wystawienie faktury, rodzi obowiązki podatkowe. Nawet gdy nie otrzymamy zapłaty za fakturę należy odprowadzić: zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT oraz opłacić składkę zdrowotną ZUS.

Tym samym brak zapłaty za fakturę ze strony kontrahenta powoduje szkodę w majątku przedsiębiorcy, który ze swoich środków musi pokryć powstałe należności publicznoprawne. Istotnym jest zatem jak najszybsze odzyskanie należności z niezapłaconej faktury.

Jak uzyskać zapłatę za fakturę

Proces odzyskiwania należności za fakturę należy rozpocząć od próby polubownego rozwiązania sporu. Dobrym pomysłem będzie telefon do kontrahenta – zdarza się bowiem, że po prostu obowiązek zapłaty umknął w ferworze prowadzonej działalności, albo faktura z niewiadomych przyczyn nie dotarła.

Jeżeli jednak telefoniczne próby uzyskania zapłaty okażą się bezskuteczne nie ma co zwlekać. Może się bowiem okazać, że takie odwlekanie płatności w czasie świadczy o złej kondycji finansowej kontrahenta. Podjęcie szybkich działań w takim przypadku często warunkuje uzyskanie płatności w myśl zasady kto pierwszy ten lepszy.

Postępowanie sądowe o niezapłaconą fakturę

Przed wszczęciem postępowania sądowego należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Stanowi to obecnie wymóg formalny pozwu w postępowaniu gospodarczym. W przypadku jego niespełnienia przedsiębiorca dochodzący zapłaty faktury mógłby zostać obciążony kosztami postępowania pomimo wygrania postępowania. Wymóg taki wypełnia np. wysłanie listu adwokackiego do kontrahenta z wezwaniem do zapłaty za niezapłaconą fakturę i wyznaczenie dodatkowego terminu na dobrowolną zapłatę. Intencją ustawodawcy było odciążenie sądów od spraw, które uda się załatwić polubownie.

Jeżeli wezwanie nie przyniesie zamierzonego skutku koniecznym jest przygotowanie pozwu o zapłatę faktury. Ustawodawca przewidział, że do należności z faktury można doliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (sprawdzony kalkulator tych odsetek można znaleźć tutaj). Dodatkowo przedsiębiorcy należy się również rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która wynosi równowartość:

 • 40 euro (jeżeli zaległość z faktury wynosi nie więcej niż 5.000 zł)
 • 70 euro (jeżeli niezapłacona faktura opiewa na kwotę pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł)
 • 100 euro (jeżeli kwota zaległości z faktury przekracza 50.000 zł).

O tym jak wyliczyć kwotę rekompensaty pisaliśmy w tym artykule.

Od  pozwu należy uiścić opłatę sądową, której wysokość można poznać w przygotowanym przez prawników artykule. W zależności od okoliczności Sąd może wydać nakaz zapłaty lub przesłać kontrahentowi odpis pozwu.

Pomoc kancelarii w uzyskaniu zapłaty za fakturę

Adwokaci z Kancelarii Śmigiel Zawartka Walkiewicz z Krakowa pomagają przedsiębiorcom w odzyskiwaniu należności z niezapłaconych faktur. Szybki kontakt możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Kancelaria wspiera przedsiębiorców w uzyskiwaniu pieniędzy za niezapłacone faktury.