Jakie są koszty sprawy frankowej?

koszty sprawy frankowej

Jedno z pierwszych pytań jakie przychodzi do głowy kredytobiorcy, który zamierza wystąpić do Sądu ze swoimi roszczeniami brzmi: „Jakie są koszty sprawy frankowej?”

Baza wiedzy wypracowana dotychczas dla kredytobiorców przez kancelarię

Aby podsumować dotychczasową wiedzę, zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami w sprawach frankowych znajdujących się w zakładce – kiedy masz prawo w sporze z bankiem. W artykule o tym jak rozpocząć sprawę frankową, wyjaśniliśmy jakie dokumenty są potrzebne do zainicjowania sprawy o kredyt frankowy. Wskazaliśmy również, czego można domagać się w sprawie frankowej?

Niemniej jednak sprawę frankową należy zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie, czy zaciągnęliśmy kredyt indeksowany, czy denominowany. W tym artykule wyjaśniamy jak rozróżnić obie formy.

Po dokonanej analizie i ustaleniu jakie roszczenia nam przysługują należy wystosować do banku wezwanie do zapłaty – o tym jak powinno być ono skonstruowane piszemy w tym artykule.

Niestety banki rzadko kiedy pozytywnie takie wezwania rozpatrują. Tak jak pisaliśmy – pomimo dużej liczby korzystnych wyroków twierdzą oni, że umowy są sporządzone prawidłowo, a wobec tego kredytobiorcom nie przysługują żadne roszczenia. W większości przypadków to nieprawda. Żeby dochodzić swoich praw musimy zatem sporządzić pozew. W tym artykule opisujemy jak wygląda pozew w sprawie o kredyt w CHF.

Przygotowaliśmy również artykuł o tym, co robić kiedy to my zostaliśmy pozwani o niespłacony kredyt. O takiej sytuacji możecie przeczytać pod tym linkiem.

Właśnie minęły 3 lata, odkąd zaczęliśmy zajmować się kredytami walutowymi. 14 marca 2017 roku przygotowaliśmy artykuł, w którym opisaliśmy kiedy umowa kredytowa z bankiem może okazać się nieważna.

Jakie są koszty sprawy frankowej?

Po zapoznaniu się z powyższymi artykułami, kiedy mamy zgromadzone już pewne zasoby wiedzy na temat spraw frankowych, można zacząć zastanawiać się nad tym jakie są koszty sprawy frankowej? Mamy świadomość, że dla kredytobiorców jest to jeden z elementów, który będzie istotny przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu z bankiem sporu sądowego.

Przechodząc do meritum – jakie są koszty zainicjowania sprawy frankowej?

Opłata od pozwu w sprawie frankowej

Pierwszym i najważniejszym wydatkiem związanym ze wszczęciem przeciwko bankowi sprawy jest koszt opłaty od pozwu.

Zgodnie z art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

W praktyce koszt ten wynosi 1.000 zł. Przy czym należy mieć na uwadze, że jeżeli decydujemy się na wystąpienie z dwoma roszczeniami (np. o zapłatę i o unieważnienie umowy), to w naszej ocenie należy uiścić dwie osobne opłaty (łącznie 2.000 zł).

Zdarza się, że sądy czasem uznają, że wystarczającym jest uiszczenie opłaty w wysokości 1.000 zł zamiast 2.000 zł, pomimo dochodzenia pozwem dwóch roszczeń. Wówczas pozostały tysiąc jest zwracany kredytobiorcy przez Sąd, przez co nie jest on stratny nawet jeśli opłaci pozew w wyższej kwocie. Lepiej zatem opłacić pozew większą kwotą, gdyż w przypadku uznania przez sąd, że opłata faktycznie powinna być w kwocie 2.000 zł, to taki pozew – jako nieprawidłowo opłacony – podlegałby zwrotowi (brak taki oczywiście może być uzupełniony w ciągu 7 dni, ale opóźnia to trochę procedowanie)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Jeżeli kredytobiorca decyduje się na ustanowienie pełnomocnika (o tym kto może być pełnomocnikiem pisaliśmy w tym artykule – pełnomocnik w sprawie cywilnej) musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata wynosi 17 zł i uiszcza się ją na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta. W przypadku, gdy kredytobiorcami jest więcej osób – np. małżeństwo – to opłata powinna być uiszczona od każdej osoby osobno.

Podsumowanie wydatków na wszczęcie postępowania sądowego

Reasumując, aby zainicjować sprawę frankową musimy już na samym początku ponieść następujące wydatki:

 • 1.000 zł (lub 2.000 zł) tytułem opłaty od pozwu,
 • 17 zł (lub 34 zł) tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na korzystanie z pomocy pełnomocnika).

Koszty, które mogą powstać w toku sprawy frankowej

W toku procesu sąd może uznać, że dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędnym jest zasięgnięcie opinii biegłego. Sądy coraz rzadziej dostrzegają konieczność korzystania z pomocy biegłego, gdyż działania biegłych w większości spraw sprowadzać by się miały do działań czysto rachunkowych. Niemniej jednak należy się liczyć z tym, że sąd taką opinię może zechcieć uzyskać. 

Koszt z tego tytułu to kwota ok. 2.000 zł – 3.000 zł. Przed zleceniem biegłemu sporządzenia opinii Sąd żąda uiszczenia zaliczki przez jedną ze stron.

W toku postępowania mogą się pojawić również inne koszty związane np. ze stawiennictwem świadka na rozprawie, czy koniecznością zgromadzenia materiału dowodowego.

Rozstrzygnięcie o kosztach sprawy frankowej

W wyroku kończącym sprawę sąd rozstrzyga definitywnie o kosztach. Zasadą jest, że koszty postępowania pokrywa strona przegrywającą sprawę. Oznacza to, że w przypadku wygrania sprawy przez kredytobiorcę Sąd zasądza od banku na jego rzecz zwrot wszystkich dotychczas poniesionych przez niego kosztów, tj. opłaty od pozwu, opłaty od pełnomocnictwa, ewentualnej zaliczki na opienię biegłego, jak też tzw. koszty zastępstwa adwokackiego (oczywiście jeśli strona w danym procesie była reprezentowana przez pełnomocnika).

Natomiast w przypadku przegrania sprawy przez kredytobiorcę, co niestety również może mieć miejsce, dotychczas poniesione koszty nie podlegają zwrotowi kredytobiorcy, a nadto kredytobiorca będzie musiał uiścić bankowi koszty jego zastępstwa procesowego (jeżeli bank będzie korzystał z pomocy adwokata lub radcy prawnego) w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Koszty postępowania apelacyjnego w sprawie frankowej

Wyrok wydany przez Sąd I instancji nie zawsze kończy sprawę. Przegrana strona (lub obie, jeśli obie czują się przegranymi przynajmniej w jakiejś części) może wnieść apelację. 

Apelacja podlega opłacie najczęściej w wysokości analogicznej do wysokości opłaty od pozwu (wyjątek dotyczy sytuacji kiedy przedmiotem zaskarżenia jest tylko część wyroku).

Również w toku postępowania przed Sądem II instancji pojawia się kwestia obowiązku pokrycia kosztów zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika.

Analogicznie, w wyroku wydanym przez Sąd II instancji, strona przegrana ma obowiązek ponieść koszty postępowania, przy czym chodzi o globalną kwotę kosztów powstały w toku postępowania przed Sądem I oraz II instancji.

Szerzej o konsekwencjach, jakie wiążą się z przegraniem sprawy piszemy w tym artykule.

*****

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują klientów w sporach z bankami z całej Polski.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką lub adwokatem Michałem Śmiglem, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie. W ramach inicjatywy społecznej nieodpłatnie analizują umowy kredytowe pod kątem roszczeń przysługujących kredytobiorcom.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Comments are closed.