Czy mogę zaprzestać dokonywania spłaty rat kredytu? Jak legalnie zaprzestać spłaty rat kredytu? – czyli o zabezpieczeniu roszczenia na czas trwania procesu.

wniosek o zabezpieczenie

Z uwagi na rosnący kurs franka szwajcarskiego oraz często trwające kilka lat procesy sądowe, kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na złożenie pozwu w sądzie zastanawiają się nad jedną, bardzo istotną dla nich kwestią – a mianowicie, czy przez czas trwania procesu również muszą uiszczać raty kredytu. Czy istnieje możliwość aby wstrzymać płatność rat? Odpowiedź brzmi tak – oczywiście pod pewnymi warunkami.

Jakie warunki należy spełnić aby wstrzymać płatność rat kredytu?

Celem uzyskania zabezpieczenia roszczenia poprzez m.in. wstrzymanie płatności rat kredytu jest spełnienie dwóch przesłanek – uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów polskich, w większości przypadków dla uprawdopodobnienia roszczenia wystarczająca jest argumentacja zawarta w pozwie, jak i również załączone do niego dokumenty m. in. sporna umowa kredytu, zawierająca w swojej treści niedozwolone postanowienia umowne. Uprawdopodobnienie roszczenia o ustalenie nieważności sprowadza się więc do wykazania, że w zawartej umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone (czyli klauzule indeksacyjne), co powinno skutkować nieważnością umowy.

Jeśli zaś chodzi o wykazanie interesu prawnego, niezwykle istotną kwestią jest dokonanie spłaty tzw. kapitału kredytu. Oznacza to konieczność wskazania sądowi, że kredytobiorca zapłacił już na rzecz banku więcej niż pierwotnie wypłacił mu bank. W ten sposób kredytobiorca może wykazać, iż dalsze dokonywane spłaty rat kredytu powodować będzie szkodę w majątku kredytobiorcy, a więc spełniona zostanie przesłania wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Dodatkowym argumentem dla wykazania interesu prawnego może być również w niektórych przypadkach wskazanie trudnej sytuacji finansowej banku – dotyczy to przede wszystkim banku Getin Noble Bank,  który jest w trakcie realizacji planu naprawczego, lub Raiffeisen (dawny Polbank), w aktywach którego pozostały już tylko kredyty powiązane z CHF. Wykazanie ryzyka, iż bank w przyszłości może okazać się niewypłacalny wyprowadzić można również z faktu, iż obecnie toczy się wiele postępowań przeciwko bankom w związku z nieuczciwością klauzul zawartych w umowach kredytów denominowanych/indeksowanych, zaś sędziowie w większości przypadków stają po stronie kredytobiorców, ustalając nieważność nieuczciwych umów.

Kiedy sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie? Od którego momentu można zaprzestać płatności rat kredytu?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Co istotne, sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie w pierwszej kolejności, przed merytorycznym rozpoznaniem żądania pozwu, jeśli wniosek taki zawarty został w pozwie. Wnosić o zabezpieczenie roszczenia można również w oddzielnym piśmie na dalszym etapie postępowania. Sąd, postanawiając o udzieleniu kredytobiorcy zabezpieczenia roszczenia wskazuje iż wstrzymanie płatności rat kredytu obejmuje okres od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie aż do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie.

Inne korzyści płynące z wniosku o zabezpieczenie roszczenia

Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, poza możliwością wstrzymania płatności rat kredytu sąd może również nakazać zaniechania bankowi składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz nakazać zaniechania przekazywania do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o zadłużeniu kredytobiorców wynikającego z umowy kredytu.

Co więcej – jest jeszcze inna korzyść ze złożenia takiego wniosku, być może niewidoczna na pierwszy rzut oka. Mianowicie już na samym początku procesu poznajemy wstępny pogląd Sądu na sprawę.

Co w przypadku przegranej sprawy?

Samo wstrzymanie spłat ma charakter doraźny – nie przekreśla płatności na rzecz kredytodawcy, ani nawet nie niweczy roszczeń o odpowiednie odsetki. Jedynie odkłada to w czasie – na potrzeby sprawiedliwego rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron. Zabezpieczenie ma charakter jedynie tymczasowy, nie rozstrzyga sporu. Klientom zawsze doradzamy, aby na wszelki wypadek gromadzili więc oszczędności na wypadek konieczności uiszczenia płatności rat kredytu z okresu objętego zabezpieczeniem. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia nie gwarantuje wygranej sprawy, tak jak oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia nie przekreśla szans na wygraną.

Czy warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Faktem jest, że w ostatnim czasie, coraz więcej sądów przychyla się do wniosków kredytobiorców i udziela zabezpieczeń. W szczególności przychylny jest tzw. „wydział frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie. Warto skorzystać z tego rozwiązania i zwrócić się do profesjonalisty o pomoc prawną, w celu należytego przygotowania wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Jako adwokaci od spraw frankowych reprezentujemy klientów z całej Polski w sporach z bankami.

Koszt wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega opłacie. Jeżeli wnioskodawca wnosi o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu lub na dalszym etapie, opłata wynosi 100 zł.

Reprezentacja przez adwokata w sprawie o kredyt frankowy

Jeżeli posiadają Państwo kredyt we frankach i interesuje Państwa uzyskanie nieważności umowy kredytu, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy pod kątem niedozwolonych postanowień umownych – jest to pierwszy krok do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na wygraną. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, „czy mogę zaprzestać dokonywania spłaty rat kredytu?”, to służymy Państwu pomocą. Szybki kontakt z adwokatami prowadzącymi sprawy frankowe możliwy jest przez formularz:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Adwokat Paweł Zawartka i Adwokat Michał Śmigiel w sporach z bankami reprezentują klientów z całej Polski: z Krakowa, Katowic, Jaworzna, Warszawy, Gdańska, Olkusza, Kielc, Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa. Świadczymy pomoc prawną w sprawie kredytów frankowych.