Odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawie frankowej

odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawie frankowej

Poprzednio opisaliśmy warunki i podstawy wniesienia skargi kasacyjnej gdy rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji będzie niekorzystne dla kredytobiorcy. Artykuł można przeczytać pod tym linkiem. Pomimo korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej dosyć często ostatnio widać, że banki walczą do końca. W sprawach frankowych oznacza to starcie przed Sądem Najwyższym. W sytuacji, gdy to bank przegra przed sądem pierwszej instancji i wniesie skargę kasacyjną, strona ma możliwość ustosunkowania się do niej, składając odpowiedź na skargę kasacyjną.

Doręczono skargę kasacyjną banku w sprawie frankowej – co teraz?

Należy w pierwszej kolejności podkreślić, że wyrok sądu drugiej instancji jest od razu prawomocny, a przez to natychmiast wykonalny, o czym pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów. Cały tekst możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem. Co przy tym ważne – nie zmienia tego wniesienie przez bank skargi kasacyjnej.

Gdy doręczona zostanie skarga kasacyjna banku i kredytobiorca chce złożyć na nią odpowiedź, to najistotniejszy jest czas. Od dnia bowiem doręczenia przez sąd skargi kasacyjnej, zaczyna biec czternastodniowy termin na wniesienie odpowiedzi na nią. Co ciekawe to dużo krótszy czas niż termin na złożenie samej skargi kasacyjnej, który wynosi 2 miesiące. Złożenie pisma z przekroczeniem tego terminu spowoduje zwrot pisma. Swoje stanowisko będzie można wówczas przedstawić na rozprawie, jeżeli zostanie wyznaczona (obecnie sprawy często rozpatrywane są na posiedzeniach niejawnych). Uchybienie zatem temu terminowi może spowodować, że kredytobiorca zostanie pozbawiony możliwości przedstawienia swoich argumentów Sądowi Najwyższemu.

Podkreślić jednak należy, że złożenie odpowiedzi na skargę kasacyjną nie jest obligatoryjne. Strona może skorzystać z takiej możliwości i ustosunkować się do wniesionego przez bank nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Jeśli odpowiedź zostanie złożona, sąd drugiej instancji dołączy ją do przekazywanych do Sądu Najwyższego akt sprawy, a wyrażone w niej stanowisko strony zostanie wzięte pod rozwagę przy rozpoznawaniu sprawy.

Co przy tym ważne z wniesieniem odpowiedzi na skargę skargę kasacyjną nie łączy się obowiązek uiszczenia żadnej opłaty.

Treść odpowiedzi na skargę kasacyjną

Jak kredytobiorca powinien przygotować skargę kasacyjną? W odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawie powinno się zakwestionować w pierwszej kolejności istnienie podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (warunki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy przedstawiliśmy w poprzednim artykule). W dalszej jej części przedstawić argumentację podważającą zasadność wniesionej przez bank skargi.

Odpowiedź na skargę kasacyjną, tak jak i samą skargę, wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu drugiej instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Tak jak w przypadku skargi kasacyjnej, jak i w przypadku odpowiedzi na nią, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (art. 87(1) § 1 k.p.c.). Oznacza to, że odpowiedź musi zostać sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Pismo wniesione przez kredytobiorcę samodzielnie, tj. bez zachowania ww. przymusu, zostanie zwrócone. Analogicznie zatem do tego, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule o skardze kasacyjnej: nawet jeśli kredytobiorca w sporze z bankiem występował dotychczas sam, to przed Sądem Najwyższym – bez względu na to, czy to on skarży wyrok sądu drugiej instancji, czy też skarży bank – musi być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętać należy o dosyć dużym formaliźmie, który rządzi postępowaniem przed Sądem Najwyższym, gdyż ich naruszenie może prowadzić do daleko idących, negatywnych konsekwencji dla kredytobiorcy.

Pełnomocnik do przygotowania odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawie frankowej

Niezależnie od przymusu adwokacko-radcowskiego, który obowiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym warto po prostu skorzystać z pomocy adwokata w sporządzeniu odpowiedzi na skargę kasacyjną. Adwokat specjalizujący się w sprawach frankowych pomoże przygotować odpowiednią argumentację przemawiającą za słusznością stanowiska kredytobiorcy.

Szybki kontakt z prawnikami reprezentującymi klientów w sporach frankowych możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza. Jeżeli musisz przygotować odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawie frankowej napisz do nas:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Adwokaci z Kancelarii Śmigiel Zawartka Walkiewicz reprezentują klientów w sporach z bankami o kredyty frankowe z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Będzina, Jaworzna, Katowic i innych miast.