Banki bez prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału! Opinia rzecznika TSUE korzystna dla frankowiczów

16 lutego 2023 roku to kolejny dobry dzień dla frankowiczów. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził, że banki nie mają prawa do żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału kredytu powiększonym o odsetki od dnia wezwania do dnia zapłaty.

Bankowi nie należy się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Jak wynika z komunikatu prasowego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rzecznik Generalny TSUE:

Zaproponował, by Trybunał orzekł, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

W uzasadnieniu rzecznik generalny Collins wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. Rzecznik dodał, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania.

Inne rozumienie przepisów dyrektywy 93/13 doprowadziłoby do sytuacji, że bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne. Taka sytuacja pozbawiłaby dyrektywę 93/13 jej skuteczności (effet utile) i doprowadziła do rezultatu niezgodnego z przyświecającymi jej celami.

W dniu wczorajszym adwokat Paweł Zawartka udzielił wywiadu dla portalu money.pl, w którym podnosił m.in., że banki nie mając argumentów prawnych, merytorycznych uciekają się do argumentacji pozaprawnej. Takie postępowanie zostało jednoznacznie skrytykowane przez Rzecznika Generalnego TSUE, który wskazał, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych w Polsce jest pozbawiony znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy 93/13, której celem jest przede wszystkim ochrona interesów konsumentów. Banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.

Już wiele miesięcy temu zastanawialiśmy się dla kredytobiorców, czy bank ma szansę na wygraną w sprawie o korzystanie z kapitału. Opinia rzecznika jest kolejny argumentem przeciwko.

To konsument ma prawo żądać waloryzacji swoich świadczeń od banku!

Rzecznik trybunału poszedł jeszcze dalej. Nie wykluczył on bowiem, że waloryzacja pobranego przez bank kapitału od kredytobiorcy będzie się należała konsumentowi.

W odniesieniu do roszczeń konsumenta względem banku, rzecznik generalny Collins przyjął, że dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie przepisom prawa krajowego ani orzecznictwu krajowemu, w którym dokonuje się ich wykładni, na podstawie których konsumentowi ułatwia się dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego, oraz zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Jednak do sądu odsyłającego należy ustalenie, w świetle prawa krajowego, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń, oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności.

Kontakt w sprawie pozwów banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Należy pamiętać, że opinia Rzecznika, choć korzystna dla kredytobiorców, nie kończy jednak sprawy. Nie jest ona wiążąca dla TSUE ani polskich Sądów. Jest jednak istotnym wyznacznikiem, w którą stronę powinno pójść orzecznictwo w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku otrzymania pozwu od banku o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału trzeba podjąć obronę – w szczególności napisać odpowiedź na pozew zgodnie ze zobowiązaniem Sądu, aby nie narazić się na negatywne skutki bezczynności (np. wydanie przez Sąd wyroku zaocznego). W razie jakichkolwiek pytań dot. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kontakt z adwokatem możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.